Kazan, Basınçlı Kap ve Boru Hattı için Denetim Teknolojisinin Analizi

Patlayıcı, yanıcı ve zehirli maddelerin taşınması için özel ekipman olarak kazanlar ve basınçlı kaplar çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık ve patlayıcılık onun özellikleridir ve bir kaza meydana geldiğinde, insanların can ve mal güvenliği için acı verici bir darbe olacaktır. Halkın can ve mal güvenliği için, düdüklü tencere kaplarının çalışması sırasında hiçbir hataya izin verilmez. Kazan basınçlı kaplarının ve boru hatlarının muayenesi çok karmaşık bir iştir. Bu makale esas olarak kazan basınçlı kap ve boru hatlarının içeriği ve yöntemlerini tartışmaktadır. boru hattı denetimiKazan basınçlı kaplarının ve boru hattı tesisatının kalite gözetimi ve denetimindeki sorunları analiz eder ve buna dayanarak kazan basınçlı kap yönetimi denetimi için öneriler sunar.

Kazan ve Basınçlı Kapların Muayenesi - Kazan, Basınçlı Kap ve Boru Hattı Muayene Teknolojisinin Analizi

Bir kazanın en temel işlevi suyu işleyerek buhar haline getirmek ve günlük hayatta insanların ısınmasını sağlamaktır. Üretilen ısı enerjisi, üretimde kullanılmak üzere diğer makineler tarafından mekanik enerjiye de dönüştürülebilmektedir. Bu özelliği ile kazanlar insan üretiminde ve yaşamında vazgeçilmez öğeler haline gelmiştir.

1. Kazan basınçlı kapları ve boru hatları için muayene içeriği ve yöntemleri

Genel olarak, kazanların, basınçlı kapların ve boru hatlarının denetlenmesinden sorumlu departmanlar kazan denetim istasyonu ve kazan denetim merkezidir. Kazan denetim merkezi esas olarak şirketteki kazan basınçlı kapların denetlenmesi sürecinde denetleyici, teşvik edici ve geliştirici bir rol oynar. Çin'in kazan endüstrisi becerileri uluslararası ileri seviyeye çok yakın olmasına rağmen, kazan kazaları hala zaman zaman meydana gelmektedir. Dahası, bir kez meydana geldiğinde, kaçınılmaz olarak mağdurlar için önemli kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle, kazaların görülme sıklığını azaltmak için kazanı kullanmadan önce gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir. Yıllar süren araştırmalara dayanarak kazan ve basinçli kaplarin deneti̇mi̇Yazar, denetim yöntemlerinin aşağıdaki hususlarda özetlenebileceğine inanmaktadır.

1.1 Dış Denetim

Son yıllarda kazan kazaları sıkça meydana gelmekte olup, devlet tarafından ilgili birimlerin kazanları yılda en az bir kez denetlemesi gerekmektedir. Kazanın çalışır durumdayken denetlenmesine harici denetim denir ve yaklaşık olarak yılda bir kez gerçekleşir. Normal saatlerdeki harici denetimlere ek olarak, bir transfer kazanı yerleştirirken, kazanın yanma modunu değiştirirken, kazan uzun süre çalışmayı durdurup sonra tekrar çalıştığında ve kazanın güvenlik sistemini değiştirirken güvenlik izlemesi tekrar gereklidir.

1.2 İç Denetim

Kapatma sırasında kazanın muayenesi, kazanın iç muayenesi olarak adlandırılır. Kazanın çalıştığı ortam son derece sert olduğundan, iç ortam kaçınılmaz olarak etkilenir. Ayrıca, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı dış ortam, iç ortamın kolayca korozyona uğramasına neden olabilir. Genel olarak, kazanın iç muayenesi her iki yılda bir yapılır. Ancak dış denetimlerde olduğu gibi, özel koşullar veya kazanın zorlu çalışma ortamı durumunda, denetim döngüsü de fiili duruma bağlı olarak zamanında kısaltılabilir.

1.3 Basınç denetimi

Kazanın çalışma süreci, ısı sağlamak için suyu bir basınç ekipmanı olarak buhara dönüştürdüğünden, muayene sırasında kazan ekipmanı üzerinde basınç testi yapılması gerekir. Kazanın içindeki basınç bileşenleri için, denetim sırasında personelin yalnızca basınç denetimi yapması değil, aynı zamanda güçlerini ve yoğunluklarını da kontrol etmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Genel olarak, bu tür bir denetim her altı yılda bir yeterlidir. Ancak özel durumlarda denetim döngüsü kısaltılmalıdır. Örneğin, üretim sırasında izlenmemiş kazanlar için muayene süresini üç yıla kısaltmak en iyisidir. Orta basınçtan daha düşük basınç kapasitesine sahip parçalar için, bunlar kararlı bir şekilde atılmalıdır.

1.4 Kalite Kontrol

Kazan sisteminin önemli bir bileşeni olan işletme ekipmanı, kazan basınçlı kapları için kalite kontrolün kilit noktasıdır ve aynı zamanda kazanın çalışmaya devam edip edemeyeceği ile doğrudan ilgilidir. Denetim personelinin uluslararası olarak verilen yeterlilik sertifikalarına sahip olup olmadığı, ilgili niteliklere sahip olup olmadığı, yönetim personelinin nitelikli olup olmadığı, yönetim disiplininin bilimsel olup olmadığı ve boru hattı kaynağında kusur olup olmadığı kalite denetiminin tüm çalışma içerikleridir. Kalite denetiminin karmaşıklığı ve karmaşıklığı nedeniyle, denetçiler düzenlemeleri sıkı bir şekilde takip etmeli ve her bir bağlantının kalitesini sağlamak için kalite denetiminin her bir bağlantısını dikkatlice doğrulamalıdır.

2. Basınçlı boru hattı kurulumunun kalite gözetimi ve denetimindeki sorunlar

Çin'in kazan endüstrisi becerileri uluslararası ileri seviyeye çok yakın olmasına rağmen, kazan kazaları hala zaman zaman meydana gelmektedir ve meydana geldiklerinde insanların yaşamlarını ve mal güvenliğini tehdit edeceklerdir. Kazan basınçlı kaplarının mevcut izleme süreciyle ilgili olarak yazar, denetim sürecinde çeşitli sorunlar olduğuna inanmaktadır.
İlk olarak, bazı ithal kazan basınçlı kap parçaları ile yerli olanlar arasındaki spesifikasyon farklılıkları ve pratik uygulamada ilgili spesifik bilgilerin eksikliği nedeniyle, kazanların kurulum ve uygulama süreci çok zordur. Bazı tedarikçiler, kazanlar ve basınçlı kaplar için kalite kontrol raporları sağlayamamakta ve kazanlar ve basınçlı kaplar hakkında yalnızca parçalı bilgiler verebilmektedir. İkinci olarak, personel ekibi kaotiktir ve kalite güvence sistemi eksiktir. Kazan ve basınçlı kapların denetimiyle ilgilenen çok az sayıda personel vardır ve bazı çalışanların mesleki yeterlilik sertifikaları yoktur veya sertifikalar yeterince kapsamlı değildir. Sadece kalite denetim sisteminden alınan sertifikalara sahipler ve hatta bazı personelin sertifikalarının süresi dolmuş durumda. Bu olgu, kazan ve basınçlı kap kalite denetim birimlerinde nadir değildir ve doğrudan kazan ve basınçlı kap uygulayıcılarının bir dereceye kadar kafa karışıklığına yol açmaktadır. Üçüncü olarak, kaynak sürecinin değerlendirme verileri yeterince eksiksiz değildir ve değerlendirme parametreleri yeterince kapsamlı değildir, bu da kaynağın nihai değerlendirme sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Değerlendirme sürecinde genellikle eksik değerlendirme verileri, hatalı cümleler, yanlış cümleler ve mantıksız inceleme gibi sorunlar yaşanmaktadır. Dördüncü olarak, kazanların ve basınçlı kapların işletilmesi için kalite denetçileri kalite denetim raporlarını zamanında sunamamaktadır. Beşinci olarak, personel tahsisi ve transferi makul değildir ve bazı departmanlarda çok az sayıda kalite denetim personeli bulunmaktadır.

3. Kazan ve Basınçlı Kap Yönetimi Denetimi için Öneriler

3.1 Kazanlar ve basınçlı kaplar için kalite denetim sisteminin iyileştirilmesi

Öncelikle hammadde kalitesinden emin olun. Hammaddelerin kalitesi, kazan imalatının kalitesini doğrudan etkiler. Kazan basınçlı kaplarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için hammaddelerin kalitesini sağlamak gerekir. Sadece hammaddelerin kalitesi sağlanarak kazanın yapım kalitesi garanti edilebilir. İkinci olarak, konteynerlerin üretim kalitesini sıkı bir şekilde kontrol edin. Konteyner üretiminden önce, personel çizimleri dikkatlice incelemeli ve konteyner üretimi için ilgili süreç akışını kesinlikle takip etmelidir. Kazan basınçlı kabının belirli bir aşamasında bir kalite sorunu olduğunda, kaçınılmaz olarak kazan basınçlı kabının kalitesini etkileyecektir. Son olarak, kazanın kalitesini sıkı bir şekilde kontrol edin. Patlayıcı, yanıcı ve zehirli madde taşıyan özel bir ekipman olarak yanıcılık ve patlayıcılık, kazan basınçlı kaplarının özellikleridir. Kazan basınçlı kapları kusurlara eğilimlidir ve denetim şarttır. Kazanın kalitesi sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Çin'deki birçok kazan ve basınçlı kap işletmesinin ürün denetim raporlarına sahip olmaması sorununa dayanarak, ulusal düzenleyici makamlar müdahale çabalarını güçlendirmeli, işletmeleri kazan ve basınçlı kapların kalite denetim raporlarını iyileştirmeleri için zamanında denetlemeli ve teşvik etmeli ve kazan ve basınçlı kapların kalitesini sağlamalıdır.

3.2 Yetenek eğitiminin güçlendirilmesi

Kazan ve basınçlı kap testi yapan personel sayısı çok azdır ve bazı uygulayıcıların mesleki yeterlilik sertifikaları yoktur veya sertifikalar yeterince kapsamlı değildir ve sadece kalite denetim sistemi sertifikalarına sahip olmak nadir değildir. Kazan ve basınçlı kapların kalite güvence sistemini iyileştirmek ve personel karışıklığı oluşumunu azaltmak için, ilgili departmanlar kazan ve basınçlı kap uygulayıcılarının eğitim ve denetimini güçlendirmeli, her çalışanın devlet tarafından verilen bir mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olmasını sağlamalı ve kazan ve basınçlı kap uygulayıcılarının profesyonelliğini sağlamak için çalışanın sertifikasının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmelidir. Aynı zamanda, işletmeler kazanların ve basınçlı kapların kalitesini sağlamak için kazanlara ve basınçlı kaplara yönelik malzeme, insan ve mali kaynak yatırımlarını artırmalıdır.

4. Sonuç

Patlayıcı, yanıcı ve zehirli maddeler taşıyan özel bir ekipman olarak, bir kazan basınçlı kabında bir kaza meydana geldiğinde, insanların can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit edecektir. Bu nedenle, basınçlı kapların çalışması sırasında hiçbir hataya izin verilmez. Kazan basınçlı kaplarının kalitesini sağlamak için, kazan basınçlı kapları için kalite denetim sistemi geliştirilmeli ve kazan basınçlı kapları için malzeme, insan ve mali kaynaklara yapılan yatırım artırılmalıdır.

İlgili Haberler

tr_TRTürkçe