Analiza technologii kontroli kotłów, zbiorników ciśnieniowych i rurociągów

Jako specjalny sprzęt do przenoszenia wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych mediów, kotły i zbiorniki ciśnieniowe są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Wysoka temperatura i wybuchowość to ich cechy charakterystyczne, a gdy dojdzie do wypadku, będzie to bolesny cios dla bezpieczeństwa życia ludzi i mienia wokół niego. Ze względu na bezpieczeństwo życia publicznego i mienia nie dopuszcza się żadnych błędów podczas obsługi zbiorników szybkowarów. Kontrola zbiorników ciśnieniowych kotłów i rurociągów jest bardzo złożonym zadaniem. W tym artykule omówiono głównie zawartość i metody kontroli zbiorników ciśnieniowych kotłów i rurociągów. inspekcja rurociągówAnalizuje problemy związane z nadzorem jakości i inspekcją zbiorników ciśnieniowych kotłów i instalacji rurociągów oraz proponuje sugestie dotyczące inspekcji zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi kotłów na tej podstawie.

Inspekcja kotłów i zbiorników ciśnieniowych - Analiza technologii inspekcji kotłów, zbiorników ciśnieniowych i rurociągów

Najbardziej podstawową funkcją kotła jest przetwarzanie wody w parę wodną i zapewnianie ogrzewania ludziom w codziennym życiu. Wytworzona energia cieplna może być również przekształcana w energię mechaniczną przez inne maszyny do użytku produkcyjnego. Dzięki tej funkcji kotły stały się niezbędnymi elementami w produkcji i życiu człowieka.

1. Treść i metody kontroli zbiorników ciśnieniowych kotłów i rurociągów

Ogólnie rzecz biorąc, działy odpowiedzialne za kontrolę kotłów, zbiorników ciśnieniowych i rurociągów to stacja kontroli kotłów i centrum kontroli kotłów. Centrum kontroli kotłów odgrywa głównie rolę nadzorczą, promującą i usprawniającą w procesie kontroli zbiorników ciśnieniowych kotłów w firmie. Chociaż umiejętności chińskiego przemysłu kotłowego są bardzo zbliżone do międzynarodowego poziomu zaawansowanego, wypadki kotłów nadal zdarzają się od czasu do czasu. Co więcej, gdy już do nich dojdzie, nieuchronnie spowodują znaczne straty dla ofiar. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych kontroli przed użyciem kotła, aby zmniejszyć liczbę wypadków. Na podstawie wieloletnich badań nad inspekcja kotłów i zbiorników ciśnieniowychAutor uważa, że metody kontroli można podsumować w następujących aspektach.

1.1 Kontrola zewnętrzna

W ostatnich latach często dochodziło do wypadków kotłów, a odpowiednie służby są zobowiązane przez państwo do przeprowadzania kontroli kotłów co najmniej raz w roku. Kontrola kotła podczas jego pracy nazywana jest kontrolą zewnętrzną, która odbywa się mniej więcej raz w roku. Oprócz inspekcji zewnętrznych w normalnych godzinach pracy, monitorowanie bezpieczeństwa jest wymagane ponownie przy umieszczaniu kotła transferowego, przy zmianie trybu spalania kotła, gdy kocioł przestaje działać przez długi czas, a następnie działa ponownie, oraz przy zmianie systemu bezpieczeństwa kotła.

1.2 Kontrola wewnętrzna

Kontrola kotła podczas wyłączenia nazywana jest kontrolą wewnętrzną kotła. Ponieważ środowisko, w którym działa kocioł, jest niezwykle trudne, nieuchronnie wpływa to na medium wewnętrzne. Ponadto wysoka temperatura i wysokie ciśnienie środowiska zewnętrznego mogą łatwo powodować korozję medium wewnętrznego. Ogólnie rzecz biorąc, kontrola wewnętrzna kotła przeprowadzana jest co dwa lata. Jednak podobnie jak w przypadku inspekcji zewnętrznych, w przypadku szczególnych okoliczności lub trudnych warunków pracy kotła, cykl inspekcji można również skrócić w odpowiednim czasie, w zależności od rzeczywistej sytuacji.

1.3 Kontrola ciśnienia

Ponieważ proces roboczy kotła przekształca wodę w parę jako urządzenie ciśnieniowe w celu zapewnienia ciepła, konieczne jest przeprowadzenie próby ciśnieniowej urządzeń kotła podczas kontroli. Warto zauważyć, że w przypadku elementów ciśnieniowych wewnątrz kotła podczas kontroli personel musi nie tylko przeprowadzić kontrolę ciśnienia, ale także sprawdzić ich wytrzymałość i gęstość. Ogólnie rzecz biorąc, tego typu inspekcja jest wystarczająca raz na sześć lat. Jednak w szczególnych okolicznościach cykl inspekcji powinien zostać skrócony. Na przykład podczas produkcji najlepiej jest skrócić okres kontroli do trzech lat w przypadku kotłów, które nie były monitorowane. W przypadku części o wydajności ciśnieniowej niższej niż średnie ciśnienie, należy je zdecydowanie wyrzucić.

1.4 Kontrola jakości

Jako ważny element systemu kotła, sprzęt operacyjny jest kluczowym punktem kontroli jakości zbiorników ciśnieniowych kotła, a także jest bezpośrednio związany z tym, czy kocioł może nadal działać. To, czy personel inspekcyjny posiada międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, czy personel zarządzający jest wykwalifikowany, czy dyscyplina zarządzania jest naukowa i czy występują wady w spawaniu rurociągów, jest treścią pracy kontroli jakości. Ze względu na złożoność i złożoność kontroli jakości inspektorzy muszą ściśle przestrzegać przepisów i dokładnie weryfikować każde ogniwo kontroli jakości, aby zapewnić jakość każdego ogniwa.

2. Problemy związane z nadzorem jakości i inspekcją instalacji rurociągów ciśnieniowych

Chociaż umiejętności chińskiego przemysłu kotłowego są bardzo zbliżone do międzynarodowego poziomu zaawansowanego, wypadki kotłów nadal zdarzają się od czasu do czasu, a gdy się pojawią, zagrażają życiu ludzi i bezpieczeństwu mienia. Jeśli chodzi o obecny proces monitorowania zbiorników ciśnieniowych kotłów, autor uważa, że istnieje kilka kwestii w procesie kontroli.
Po pierwsze, ze względu na różnice w specyfikacjach między niektórymi importowanymi częściami zbiorników ciśnieniowych kotłów a częściami krajowymi oraz brak konkretnych istotnych informacji w praktycznym zastosowaniu, proces instalacji i zastosowania kotłów jest bardzo trudny. Niektórzy dostawcy nie mogą dostarczyć raportów z kontroli jakości kotłów i zbiorników ciśnieniowych i mogą dostarczyć jedynie fragmentaryczne informacje na temat kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Po drugie, zespół pracowników jest chaotyczny, a system zapewnienia jakości niekompletny. Jest zbyt mało personelu zaangażowanego w inspekcję kotłów i zbiorników ciśnieniowych, a niektórym pracownikom brakuje certyfikatów kwalifikacji zawodowych lub certyfikaty nie są wystarczająco kompleksowe. Posiadają oni jedynie certyfikaty z systemu nadzoru jakości, a nawet certyfikaty niektórych pracowników straciły ważność. Zjawisko to nie jest rzadkością w jednostkach kontroli jakości kotłów i zbiorników ciśnieniowych, co bezpośrednio prowadzi do dezorientacji praktyków zajmujących się kotłami i zbiornikami ciśnieniowymi. Po trzecie, dane oceny procesu spawania nie są wystarczająco kompletne, a parametry oceny nie są wystarczająco kompleksowe, co bezpośrednio wpływa na końcowe wyniki oceny spawania. W procesie oceny często występują problemy, takie jak brakujące dane oceny, błędne zdania, nieprawidłowe zdania i nieuzasadniona ocena. Po czwarte, w przypadku eksploatacji kotłów i zbiorników ciśnieniowych, inspektorzy jakości nie mogą terminowo składać raportów z kontroli jakości. Po piąte, przydzielanie i przenoszenie personelu jest nieracjonalne, a niektóre działy mają zbyt mało pracowników kontroli jakości.

3. Sugestie dotyczące inspekcji zarządzania kotłami i zbiornikami ciśnieniowymi

3.1 Poprawa systemu kontroli jakości kotłów i zbiorników ciśnieniowych

Po pierwsze, należy zadbać o jakość surowców. Jakość surowców ma bezpośredni wpływ na jakość produkcji kotłów. Aby zapewnić sprawne działanie zbiorników ciśnieniowych kotła, konieczne jest zapewnienie jakości surowców. Tylko poprzez zapewnienie jakości surowców można zagwarantować jakość konstrukcji kotła. Po drugie, należy ściśle kontrolować jakość produkcji zbiorników. Przed przystąpieniem do produkcji zbiorników, personel musi dokładnie zapoznać się z rysunkami i ściśle przestrzegać odpowiedniego przebiegu procesu produkcji zbiorników. Gdy na pewnym etapie zbiornika ciśnieniowego kotła wystąpi problem z jakością, nieuchronnie wpłynie to na jakość zbiornika ciśnieniowego kotła. Wreszcie, należy ściśle kontrolować jakość kotła. Jako specjalny sprzęt przenoszący wybuchowe, łatwopalne i toksyczne media, łatwopalność i wybuchowość są cechami charakterystycznymi zbiorników ciśnieniowych kotła. Zbiorniki ciśnieniowe kotłów są podatne na wady, a kontrola jest niezbędna. Jakość kotła powinna być ściśle kontrolowana. W związku z tym, że wiele przedsiębiorstw produkujących kotły i zbiorniki ciśnieniowe w Chinach nie posiada raportów z kontroli produktów, krajowe organy regulacyjne powinny wzmocnić wysiłki interwencyjne, terminowo nadzorować i nakłaniać przedsiębiorstwa do poprawy raportów z kontroli jakości kotłów i zbiorników ciśnieniowych oraz zapewnić jakość kotłów i zbiorników ciśnieniowych.

3.2 Wzmocnienie szkolenia talentów

Liczba pracowników zaangażowanych w testowanie kotłów i zbiorników ciśnieniowych jest zbyt mała, a niektórym praktykom brakuje certyfikatów kwalifikacji zawodowych lub certyfikaty nie są wystarczająco kompleksowe, a nierzadko mają tylko certyfikaty systemu nadzoru jakości. W celu poprawy systemu zapewniania jakości kotłów i zbiorników ciśnieniowych oraz zmniejszenia liczby pomyłek personelu, odpowiednie departamenty powinny wzmocnić szkolenia i nadzór nad praktykami kotłów i zbiorników ciśnieniowych, upewnić się, że każdy pracownik posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez państwo i sprawdzić, czy certyfikat pracownika wygasł, aby zapewnić profesjonalizm praktyków kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Jednocześnie przedsiębiorstwa powinny zwiększyć swoje inwestycje w zasoby materialne, ludzkie i finansowe dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, aby zapewnić jakość kotłów i zbiorników ciśnieniowych.

4. Wnioski

Ponieważ zbiornik ciśnieniowy kotła jest specjalnym urządzeniem przenoszącym materiały wybuchowe, łatwopalne i toksyczne, wypadek w jego wnętrzu poważnie zagraża życiu i mieniu ludzi. Dlatego też podczas eksploatacji zbiorników ciśnieniowych nie wolno popełniać żadnych błędów. Aby zapewnić jakość zbiorników ciśnieniowych kotłów, należy ulepszyć system kontroli jakości zbiorników ciśnieniowych kotłów oraz zwiększyć inwestycje w zasoby materialne, ludzkie i finansowe dla zbiorników ciśnieniowych kotłów.

Powiązane wiadomości

pl_PLPolski